2555/12/24

ความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง

             ความสำคัญของการเลี้ยงดูเด็กมีความจำเป็นมากเพราะพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กของพ่อแม่นั่นเอง ซึ่งเป็นการปลูกฝังสิ่งต่างๆที่ถือว่าเป็นการวางรากฐานชีวิตมนุษย์ ซึ่งพอจะกล่าวได้ดังนี้
             - การสอนศีลธรรม คุณธรรมโดยการทำตัวอย่างให้เด็กเห็นตั้งแต่ยังเล็ก เช่น การนับถือศาสนาต่างๆ
             - การฝึกมารยาทที่ดีงามตามวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การทำความเคารพ การรับประทานอาหาร
             - การปลูกนิสัยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย
             - การสอนให้รักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า
             - ความมีระเบียบวินัย การเคารพข้อตกลงต่างๆ ของกลุ่ม และสังคม
             - การรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศชาย หญิง และบทบาททางเพศจากการซึมซับจากพ่อแม่ และบุคคลใกล้ชิด
                                                                  ฯลฯ
             ดังนั้น การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันกับโรงเรียนและสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น