2556/08/26

หลักการ:การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

                     กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กปฐมวัยเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่่างอิสระตามจังหวะ การจะจัดให้เกิดประโยชน์นั้นควรมีหลักการคือ
                     - สร้างบรรยากาศที่ให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความรู้สึกอบอุ่น
                     - การเคลื่อนไหวเริ่มจากการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ไม่ควรมีกฎเกณฑ์หรือวิธีการที่ยุ่งยาก
                     - เคลื่อนไหวจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อน เช่น เดิน วิ่ง คลาน กระโดด ฯลฯ
                     - จัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้อวัยวะทุกส่วนในการเคลื่อนไหวให้มากที่สุด
                     - ไม่ควรบังคับเด็กถ้าเด็กยังไม่ร่วมกิจกรรม ควรใช้วิธีการกระตุ้นหรือให้ทำเป็นกลุ่ม
                     - จัดกิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบ ให้เกิดความสนุกสนานและท้าทาย
                     - ให้เด็กตระหนักถึงความแตกต่างและความสามารถระหว่างบุคคล
                     - เมื่อจบกิจกรรมควรจัดให้เด็กได้พักผ่อนเพื่อการผ่อนคลาย
                    ผู้ใหญ่จึงมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาในทุกด้านและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กปฐมวัย

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น