2556/08/22

พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความร่วมมืออันสำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครอง

               พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกับบุคคลทุกฝ่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูปฐมวัย ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของครูในโรงเรียนเท่านั้น สิ่งที่ควรให้ความร่วมมือพอจะกล่าวได้ดังนี้
               - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้
               - เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จัดและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
               - มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
               - เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม
               - อบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักและความอบอุ่น
               - ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่างๆของเด็ก
               - หมั่นศึกษาหาความรู้และหาแนวทางในการพัฒนาเด็กอย่างถูกต้อง
               - มีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กและการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
              ด้งนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก และมีส่วนในการให้เด็กได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น