2556/08/24

เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

              ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่จำเป็นและมีความสำคัญในการพัฒนาให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยนี้พอจะกล่าวได้คือ
              - ทักษะการสังเกต ควรพัฒนาให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยตรงกับสื่่อหรือวัตถุต่างๆ
              - ทักษะการวัด ควรให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการวัดขนาดของวัตถุ สิ่งของต่างๆ
              - ทักษะการคำนวณ ควรให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกให้เด็กได้นำของต่างๆมารวมกัน เป็นต้น
              - ทักษะการจำแนกประเภท ควรให้เด็กได้เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของสี ขนาด รูปร่างของวัตถุต่างๆ การเอาของหลากหลายประเภทมารวมกันและให้เด็กแยกเป็นประเภทต่างๆ
              - ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูล ควรให้เด็กสามารถนำข้อมูลหรือสิ่งต่างๆมาจัดกระทำและอธิบายหรือบอกให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
              การให้เด็กมีทักษะดังกล่าวจำเป็นที่ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องส่งเสริมและสนับสนุนฝึกให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวของเด็กเองทั้งที่บ้านและโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น