2557/01/02

การจัดห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

                     การจัดพื้นที่ภายในห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยสิ่งสำคัญอันดับแรกต้องคำนึงถึงความปลอดภัย สิ่งต่อมาคือความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความรู้สึกของเด็กเมื่ออยู่ในห้องคือความอบอุ่นเสมือนอยู่ที่บ้าน มีความสุข ผ่อนคลาย พื้นที่จะต้องมีให้เด็กได้ทำกิจกรรม ได้เคลื่อนไหว มีมุมประสบการณ์ต่างๆ สำหรับพื้นที่ที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกแก่เด็กและครูควรมีลักษณะดังนี้
                    - ป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียนรู้หรือสิ่งที่เด็กสนใจ
                    - ที่แสดงผลงานของเด็ก
                    - ที่เก็บเครื่้องใช้ส่วนตัวของเด็ก
                    - ที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน
                    - ที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดทำเป็นกล่องหรือจัดใส่เป็นแฟ้มรายบุคคล
                   การจัดห้องเรียนในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวนี้มีความจำเป็นสำหรับเด็ก ครูต้องคำนึงถึงเด็กเป็นตัวตั้งและให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนที่อยู่ในห้อง เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น