2557/01/30

การฝึกทักษะการสังเกตให้แก่เด็กปฐมวัย

              การฝึกทักษะการสังเกตให้แก่เด็กปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างมากและจะต้องเริ่มฝึกตั้งแต่เด็กยังเล็กอยู่ การฝึกทักษะนี้เป็นการฝึกการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันได้แก่ผิวกาย ตา หู จมูก และลิ้น เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ์ ปรากฏการณ์เพื่อค้นหาข้อมูลอย่างละเอียด ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ใช้ความรู้สึก ความคิดของผู้สังเกตเข้าไปเกี่ยวข้อง ในด้านวิทยาศาสตร์การสังเกตเป็นทักษะพื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเป็นนักวิทยาศาสตร์นั้นต้องเป็นผู้มีความชำนาญ มีความละเอียดถี่ถ้วนซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกทักษะการสังเกตตั้งแต่เป็นเด็กปฐมวัย เช่น
           -ฝึกการเห็น เป็นการสังเกตที่ใช้ตาช่วยในการสังเกตลักษณะและสมบัติของวัตถุ
           -ฝึกการได้ยิน เป็นการสังเกตที่ใช้หูช่วยในการสังเกตลักษณะและสมบัติของวัตถุ
           -ฝึกการสัมผัส เป็นการสังเกตที่ใช้ผิวกายช่วยในการสังเกตถึงความหมายหรือความละเอียดของเนื้อวัตถุถึงขนาดและรูปร่างของวัตถุ
           -ฝึกการชิม เป็นการสังเกตที่ใช้ลิ้นช่วยในการสังเกตสมบัติของสิ่งของ
           -ฝึกการได้กลิ่น เป็นการสังเกตที่ใช้จมูกช่วยในการสังเกตความสัมพันธ์ของวัตถุกับกลิ่นที่ได้พบ
           ดังนั้นการฝึกการสังเกตนั้นเด็กปฐมวัยต้องได้รับการฝึกทักษะดังกล่าวตั้งแต่แรกเป็นต้นไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น