2557/06/27

ทำไมต้องจัดกิจกรรมกลางแจ้งให้กับเด็กปฐมวัย

               กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายในสนาม หรือสถานที่โล่งแจ้ง หรือตามร่มไม้ หรือภายในอาคาร กิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อเด็กดังนี้
               - ส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี
               - เด็กได้มีการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กให้สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว
               - พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
               - ทำให้เกิดความสนุกสนาน เกิดการผ่อนคลายความเครียด
               - ส่งเสริมการปรับตัวในการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
               - ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ ฯลฯ
               - พัฒนาความมีระเบียบวินัย เคารกฎ กติกา
               - ปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรมการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
              กิจกรรมกลางแจ้งจึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาทั้งสี่ด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น