2557/06/30

ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการปั้นให้กับเด็กปฐมวัย

                    การปั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ครูปฐมวัยจัดให้เด็กๆได้ทำกันนอกจากการระบายสี การฉีก การปะ การประดิษฐ์ ฯลฯ กิจกรรมนี้ทำให้เกิดพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กคือเด็กได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการใช้มือให้สัมพันธ์กับตา
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ดังนี้
                    - เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เกิดความรู้สึกต่างๆจากการสัมผัส พัฒนาทักษะในการใช้มือ กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง ฯลฯ
                    - เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการได้ปั้น โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อฝ่ามือ ข้อมือและนิ้วมือในการบีบ ดึง นวด ทุบดิน ซึ่งส่งผลให้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ ข้อมือ และนิ้วมือ
                    - เด็กได้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยเด็กได้มีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจและความต้องการของเด็ก ครูเป็นผู้แนะนำกิจกรรม แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทำกิจกรรม
                    - เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
                    กิจกรรมการให้เด็กได้ปั้นจึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัยดังที่กล่าวข้างต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น