2557/09/05

วิธีง่ายๆในการปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย

       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก และจำเป็นที่ผู้ใหญ่ควรร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีขึ้นให้ได้โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากแหล่งเรียนรู้ที่จัดให้กับเด็กอย่างหลากหลาย และผู้ใหญ่จะต้องระลึกเสมอว่าการให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆจะ
ต้องส่งเสริมให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ดังนี้
      - ให้เวลากับเด็ก
      - ยอมรับความคิดของเด็ก แม้จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก
      - ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เป็นกระบวนการผลิตมากกว่าผลผลิต
      - จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กได้ค้นหาและเล่นอย่างเหมาะสม
      - พยายามฝึกให้เด้กได้คิดแก้ปัญหาต่างๆโดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
      - สิ่งที่เด็กทำไม่มีคำตอบเพียงคำตอบเดียว
      สิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่ง่ายแต่เวลานำสู่การปฏิบัติแล้วค่อยข้างจะยากจึงอยู่ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูจะช่วยกันทำให้เกิดได้อย่างจริงจังต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น