2557/09/18

จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติให้กับเด็กปฐมวัย

       กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางการพูด การแสดงท่าทางตามความคิดของเด็กอย่างอิสระในสถานการณ์หนึ่ง ไม่มีการซ้อมล่วงหน้า ใช้สื่ออุปกรณ์เท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น การแสดงบทบาทสมมติจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องที่จะเรียน จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อ
      - ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
      - ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
      - ช่วยให้ครูรู้ถึงความต้องการของเด็ก
      - ให้เด็กได้รู้จักคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
      - ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก
      - ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น
      - เพิ่มพูนทักษะทางภาษา
      - เด็กมีความเพลิดเพลิน และสนุกสนาน
      ดังนั้น การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเด็กจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ผู้ใหญ่จะต้องคอยดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น