2552/12/29

การเล่นพัฒาการคิด

            พัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ ไม่ว่าครู พ่อแม่ ผู้ปกครองจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อช่วยกันพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่   เมื่อเข้าใจพัฒนาการเด็กแล้ว การเล่นในเด็กถือเป็นการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญและทำให้เด็กได้พัฒนาการ  โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการคิด เช่น
            1. การเล่นบทบาทสมมุติ  เช่น  อุปกรณ์เกี่ยวกับบ้าน  การเล่นขายของ  เครื่องแต่งกายของคนอาชีพต่างๆ    บ้านตุ๊กตา  รถยนต์ของเล่น  ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กได้คิดอย่างมีจินตนาการ  คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหา   ได้คิดอย่างอิสระ
             2. การเล่นเกมการศึกษา ฝึกให้เด็กได้รู้ค่าของจำนวน  สามารถจัดประเภท  จำแนก  จัดหมวดหมู่
มีความสามารถในการสังเกต เปรียบเทียบ  
             3. การเล่นไม้บล็อก ฝึกการสร้างจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์   การสังเกต  การแก้ปัญหา
             4. การเล่นเลียนแบบการกระทำและเสียงสัตว์ต่างๆ    ส่งเสริมความคิดด้านการเชื่อมโยง   จินตนาการ    ความคิดสร้างสรรค์
             5. การเล่นอ่านหนังสือ พัฒนาทักษะทางภาษา  ความคิดด้านจินตนาการ
             ดังนั้นการเล่นของเด็กปฐมวัยส่งผลต่อการพัฒนาการคิดของเด็ก  เราจึงควรส่งเสริมและสนับสนุน  คอยดูแลจัดการสภาพแวดล้อม  อุปกรณ์ให้ปลอดภัยและเหมาะสมกับเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น