2552/12/28

การเรียนรู้ภาษาในเด็กปฐมวัย

       การเรียนรู้ภาษาของเด็กเล็กๆ  ไม่ใช่การฝึกภาษาให้เด็กโดยการให้เด็กได้ใช้ปากแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น   ภาษาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสมอง   การเรียนรู้ภาษาเป็นกระบวนการรับและประมวลข้อมูลของสมอง ความเข้าใจทางภาษาและการแสดงออกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมองเป็นหลัก  และเกิดขึ้นเอง  ซึ่งอาจใช้เวลากว่าจะแสดงออกในแต่ละคนไม่เท่ากัน  เด็กทุกคนมีความแตกต่างกันในการเรียนรู้ภาษา  การสอนให้เด็กทุกคนอ่าน  เขียน  ฟัง  พูด  พร้อมกันทั้งชั้นถือได้ว่าขัดกับความเป็นจริงและธรรมชาติของการสอนภาษา เพราะเด็กแต่ละคนเกิดมาแตกต่างกัน  มีความพร้อมที่แตกต่างกัน  มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน   ธรรมชาติของการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน   ฯลฯ  แม้เด็กจะอ่านออกเขียนได้ช้ากว่าที่เราคิดไว้  แต่เมื่อเด็กมีความพร้อมแล้ว เขาอาจจะเร็วกว่าคนที่ก้าวไปก่อนก็ได้   ดั้งนั้นการสอนภาษาให้กับเด็ก  ผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครอง  ต้องมีความรู้และเข้าใจสิ่งที่เป็นปัจจัยต่อการสอนภาษา  กิจกรรมการอ่านให้ฟัง  การเล่าให้ฟัง  สื่อเรื่องราวด้วยรูปแทนการอธิบาย ใช้หนังสือที่มีการใช้ภาษาที่ดี  จึงเป็นสิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือเด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ คำ ความหมายของคำ  และออกเสียงคำ  เมื่อสามารถพูดหรือเขียนได้ ในที่สุดเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างดีในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น