2554/01/03

เด็กปฐมวัยกับละครสร้างสรรค์

                          การจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกันทำกิจกรรมนั้นมีผลต่อเด็กเป็นอย่างมาก 
จุดประสงค์ของละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กได้คิด  ตลอดจนแสดงออกตามแบบละครที่ไม่มีรูปแบบ
ตายตัว  สิ่งสำคัญในการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์คือครูต้องคอยให้การสนับสนุน แนะแนวเด็กอย่างต่อเนื่องและคอย
อำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก   ลักษณะของละครสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยคือ
                         -การแสดงละครเป็นไปตามความสามารถของเด็ก
                         -เป็นการพัฒนาเด็กในทุกด้าน
                         -เด็กแสดงละครด้วยความคิดของตนเองและความพอใจ
                         -ไม่จำเป็นต้องท่องจำบททุกตอน
                         -ฉากและเครื่องแต่งกายมีประกอบบ้างเพื่อเป็นการช่วยในเรื่องจินตนาการ
                         -ไม่มีการกำกับการแสดงอย่างจริงจัง
                         -เด็กช่วยกันคิดในการแสดงละครสร้างสรรค์โดยได้รับคำแนะนำจากครู
                         ดังนั้นการแสดงละครสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยจึงให้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น