2554/01/04

การเรียนการสอนแนววอลดอร์ฟที่ร.ร.บ้านหนองขาม

                                  โรงเรียนบ้านหนองขาม  อยู่ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  การจัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นอนุบาลใช้แนวการเรียนการสอนวอลดอร์ฟมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนนับเป็นระยะเวลาหลายปึมาแล้ว   สภาพแวดล้อมของโรงเรียนซึ่งมีป่าชุมชน  มีครูปฐมวัยซึ่งเข้าใจการพัฒนาเด็กจาก
ปัจจัยพื้นฐานของชุมชนคืออาจารย์ปณิตา  ศิลารักษ์    ลักษณะสำคัญของที่โรงเรียนนี้คือ   เด็กเรียนรู้
โดยผ่านรูปธรรม   ผ่านการปฏิบัติ  เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  ผ่านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ล้อมรอบ
โรงเรียน  ชุมชน  หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นการพัฒนาพลังเจตจำนงของเด็กๆในโรงเรียนบ้านหนองขาม  ที่พวก
เขาทั้งหลายมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเขา  สิ่งแวดล้อมนี้เป็นพลัง
ส่งเสริมให้เด็กได้เป็นผู้ลงมือกระทำสิ่งต่างๆที่ดีงาม นับได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเด็กของ
โรงเรียนบ้านหนองขามไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ดีงาม  และเป็นมนุษย์ที่เต็ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น