2554/01/16

พัฒนาการการแสดงออกของเด็กวัย 3-6 ปี

                               เด็กวัยอายุ 3-6 ปี มีช่วงความสนใจประมาณ   15 -20 นาที ซึ่งเป็นช่วงที่น้อยมาก
การจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกไม่ควรให้นานเกิน 20 นาที อย่างเช่นการให้เด็กแสดงละคร  การ
แสดงละครเป็นการแสดงออกของเด็กซึ่งเด็กในวัยนี้ชอบแสดงจากนิทาน  จินตนาการ  เพลง  บทกลอน
และประสบการณ์   เด็กยังไม่ความสามารถในด้านการหาเหตุผลอย่างลึกซึ้ง  ดังนั้นตัวละครต่างๆ  ที่มี
บทบาทต้องให้ชัดเจน  การแสดงออกในวัยนี้จะเป็นการแสดงออกโดยการให้เด็กได้เคลื่อนไหวทาง
ร่างกาย  และเด็กสามารถจับจังหวะดนตรีง่ายๆ  และแสดงออกตามจังหวะได้  การทำให้เด็กได้แสดง
ออกในลักษณะของรูปแบบหรือท่าทางตามตัวอย่างเป็นสิ่งที่เด็กทำได้ยาก ดังนั้นการให้เด็กได้แสดง
ออกจึงควรปล่อยให้เด็กมีอิสระที่จะทำท่าใดก็ได้ตามจินตนาการของเด็กเอง  สิ่งที่เด็กทำได้จะเป็น
ประสบการณ์ง่ายๆ  ที่อยู่รอบตัวเด็ก  อย่างเช่นความสามารถในการทำท่าทางเลียนแบบท่าเดินของ
สัตว์  เสียงร้องของสัตว์   สิ่งที่สำคัญในเรื่องดังกล่าวอยู่ที่การเริ่มต้นสร้างความรู้สึกที่ดีแก่เด็ก และ
ความคิดที่เด็กได้คิดด้วยตัวเอง  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น