2554/01/12

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย

                        การพัฒนาสมรรถภาพทางกายหรือการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  เริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิด ซึ่ง
เด็กมีการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  โดยเด็กไม่ต้องได้รับการฝึกหัด    การเคลื่อนไหวที่สลับซับซ้อน 
บางอย่างเด็กจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน   เมื่อเด็กมีการโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดิน  การวิ่ง  การกระโดด
การเคลื่อนไหว  เป็นต้น  การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย สรุปแล้วหมายถึง  ความสามารถใน
การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  ได้แก่  การควบคุมกล้ามเนื้อแขน  ขา  ลำตัว   ความสามารถในการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กจะเริ่มจากศีรษะ  ไปยังส่วนเท้า จากลำตัวไปยังแขน  มือ  นิ้ว
จากสะโพกไปยังขา  จนกระทั่งถึงปลายเท้า ซึ่งเป็นการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใหญ่    ไปสู่
การทำงานของกล้ามเนื้อเล็ก    ดังนั้นผู้ใหญ่จึงควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของ
เด็กในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กวัยนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น