2555/10/29

คำคล้องจอง:ประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัย

          ผู้ใหญ่หรือครูของเด็กปฐมวัยมักใช้คำคล้องจองในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และเพื่อให้เด็กได้เกิดประสบการณ์อย่างหลากหลายด้วยคำคล้องจองนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากซึ่งพอจะกล่าวได้ดังนี้
          -  ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก
          -  ให้เด็กได้เรียนรู้การใช้วรรคตอน ก่อนที่จะอ่านหนังสือซึ่งเป็นการฝึกฝนอย่างเป็นธรรมชาติ
          -  เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆให้กับเด็ก
          -  เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มอย่างไม่รู้ตัว
          -  สนองความต้องการทางธรรมชาติในเรื่องของจังหวะ เด็กๆจะมีความสนใจและมีความสุขที่ได้ฟังเสียงหรือท่าทางที่เป็นจังหวะ
          -  พัฒนาการทางภาษาโดยเฉพาะพัฒนาการด้านการฟัง และการพูด
          -  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก
          ดังนั้นการใช้คำคล้องจองจึงมีประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่เป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ จิตใจ สังคม ร่่างกายหรือด้านสติปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น