2555/11/04

เรียนรู้ได้ดีเมื่อเด็กได้ปฏิบัติ

           เด็กจะเกิดการเรียนรู้หรือเรียนรู้ได้ดีเมื่อเด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเองไม่ใช่จากการบอกเล่าจากผู้ใหญ่หรือครู เพราะการได้ลงมือปฏิบัติเป็นการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆรับรู้ข้อมูลทั้งการได้รับฟังเสียง การเห็น การได้สัมผัส ฯลฯ กิจกรรมที่เด็กได้ปฏิบัตินั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูสามารถจัดได้อย่างหลากหลาย เช่น
           -  การทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์
           -  การแสดงบทบาทสมมติ
           -  การจัดสถานการณ์จำลองผ่านการฟัง
           -  การจัดสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือทำ
           -  การจัดสถานการณ์จำลองผ่านการบูรณาการการฟังและการดู
                                  ฯลฯ
           ดังนั้น การที่เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมดังที่กล่าวข้างต้นกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก หรือกระบวนการทำงานของสมองก็จะเกิดการทำงานอย่างมีคุณภาพ ส่่งผลต่อการพัฒนาเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น