2556/01/02

เตรียมเด็กปฐมวัยไทยสู่อาเซียน

             ขณะนี้มีการพูดถึงการเตรียมคนไทยสู่ประขาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งเพียงไม่กี่ปีก็จะถึงแล้ว สำหรับประเทศไทยนั้นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเราจะต้องร่วมมือกันแล้วโดยเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย คือจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างตั้งแต่ความร่วมมือกันของพ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ทุกส่วนที่กล่าวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีเครือข่ายการทำงานที่ร่วมมือกันบนพื้นฐานของความภูมิใจในความเป็นชาติไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมดีงามของชาติไทยซึ่งต้องสร้างและปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเล็กอยู่ รักและภูมิใจในการใช้ภาษาไทย นอกจากนั้นแล้วการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมเด็กไทยสู่อาเซียนบุคลากรที่กล่าวต้องเปลี่ยนบทบาทในหลายๆด้าน อย่างเช่นวิธีการพัฒนาเด็กด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากการกระทำ พัฒนากระบวนการคิด และทักษะการคิด การแสดงออกในทางสร้างสรรค์ การปรับตัว การมีจิตสาธารณะ ความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง การมีทักษะทางสังคม การมีความเชื่อมั่นในตนเอง การมีระเบียบวินัย และการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจะต้องปลูกฝังให้เด็กได้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ให้เด็กได้สัมผัสกับภาษาเพื่อนบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือในสังคมนี้ไม่ใช่มีแต่ภาษาไทยเท่านั้น สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษควรเป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการเล่นเกม การร้องเพลง ฯลฯ ไมใช่เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นทางการหากเรียนรู้ในลักษณะนี้เด็กเล็กๆจะเบื่อและจะไม่ชอบภาษาอังกฤษในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น