2556/02/18

พฤติกรรมหรือบทบาทเด็กในห้องเรียนมอนเตสซอรี

                           การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี จุดมุุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะที่จะมีไปตลอดชีวิตมนุษย์ ซึ่งจะเห็นในห้องเรียนมอนเตสซอรีมีดังนี้
                           -เด็กเรียนรู้ได้ตามความพร้อมและความสามารถของตนเอง
                           -เด็กมีอิสระจากการที่ได้เลือกอุปกรณ์ตามความชอบและความสนใจของตนเอง แทนการทำตามคำสั่ง
                           -เด็กเป็นตัวของตนเอง มีสมาธิ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความร่วมมือ
                           -เด็กมีวินัยในตนเอง ซึ่งไม่ใช่เกิดจากการบังคับแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็กเอง
                           -เด็กสามารถปฏิบัติงานได้ซ้ำแล้วซำอีกตามความสนใจของเด็กเอง ซึ่งส่งผลต่อทักษะในตัวเด็ก
                           -เด็กเรียนรู้และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองได้จากการปฏิบัติงานจากสื่อและอุปกรณ์
                           -เด็กหยิบงานจากชั้นด้วยตนเอง เด็กเก็บอุปกรณ์เข้าที่ทุกคุรั้งอย่างเรียบร้อยหลังจากการนำไปใช้แล้ว
                         ดังนั้นพฤติกรรมที่กล่าวข้างต้นเราจะได้เห็นจากห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งต้องอาศัยเวลาและความพยายามอย่างมากของครูผู้สอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น