2556/02/26

ข้อควรทำในการจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กปฐมวัย

                             งานศิลปะสำหรับเด็กเป็นการพัฒนาที่มีลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างทั้งสภาพแวดล้อมตลอดจนการอบรมเลี้ยงดู การจัดกิจกรรมศิลปะของผู้ใหญ่จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็ก แนวทางที่ควรทำมีดังนี้
                             - อธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย แนวทางการจัด และบทบาทครู
                             - ให้คิดว่ากิจกรรมศิลปะมีความสำคัญเช่นเดียวกับการจัดประสบการณ์ในการเขียน-การอ่าน
                             - เน้นกระบวนการทำงานของเด็กมากกว่าคำนึงถึงผลงานที่เด็กทำ
                             - สนับสนุนส่งเสริมการแสดงความคิดสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ
                             - ชื่นชมผลงานและความก้าวหน้าของเด็ก
                             - ฝึกฝนและแนะนำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัตด้วยตนเอง และมีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะ
                             - วางแผน เตรียมกิจกรรมต่างๆ และวัสดุต่างๆ สำหรับเด็กให้พร้อม
                           การดำเนินงานดังกล่าวเกี่ยวกับงานศิลปะสำหรับเด็กมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กในทุกด้าน หากครูจัดได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เด็กก็จะได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น