2556/02/09

สมองของเด็กปฐมวัยกับการจัดสภาพแวดล้อม


                 การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยมีส่วนสัมพันธ์กับพัฒนาสมองเป็นอย่างมาก สมองทุกส่วนจะทำงานพร้อมกันและสมองจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นและท้าทายฉะนั้นพ่อแม่ ครู ผู้เลี้ยงดูเด็กควรส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็กด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติโดยประสาทสัมผัสทั้งห้า การจัดหาหรือการจัดวางอุปกรณ์ควรจัดวางอย่างหลากหลาย เพียงพอสะดวกต่อการหยิบใช้เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้ และภาพแวดล้อมต้องเอื้อต่อการเรียนรู้ที่เพิ่มประสบการณ์  ท้าทายให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วย สิ่งที่จะต้องไม่ลืมในการจัดสภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองของเด็กคือ สมองจะเรียนรู้ได้ดีในสภาวการณ์ที่ดี อารมณ์เป็นสุข สมองจึงสามารถเก็บข้มมูลได้ดีด้วยสภาพอารมณ์เชิงบวก ดังนั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่ออารมณ์และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง การปฏิบัติกับเด็กจึงต้องมีความอ่อนโยน อารมณ์ดี และมีความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งส่งผลต่ความรู้สึกของเด็กทำให้เด็กมีความอบอุ่นและปลอดภัย สมองก็พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น