2556/03/12

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางภาษา

                    การพัฒนาการทางภาษานั้น ภาษาประกอบด้วยทักษะสำคัญ 4 อย่างคือการฟัง พูด อ่านและเขียน สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัยคือ
                    - วุฒิภาวะ เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษามากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นตามลำดับ
                    - การเข้าใจความหมายของภาษาที่พูด เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาจำเป็นต้องให้เด็กได้เข้าใจทั้งคำ ประโยค ฯลฯ
                    - สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจพัฒนาภาษาให้กับเด็กในการพูดคุย และสนใจการใช้ภาษาของเด็ก
                    - การพัฒนาทางภาษาจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาเด็กในทุกๆด้าน
                    - การจัดการเรียนการสอนจะต้องสอนจากง่ายไปยาก
                    - การมีส่วนร่วมควรให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้้น
                    การพัฒนาการทางภาษาของเด็กจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งผู้ใหญ่จะต้องเตรียมและจัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น