2556/03/27

ลักษณะเกมที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัย

                             เกมที่ให้เด็กปฐมวัยได้เล่นนั้นคือการให้เด็กเล่นอย่างมีกฎเกณฑ์ กติกา ทำให้เกิดความสนุกสนาานเพลิดเพลิน และที่สำคัญคือช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ลักษณะเกมที่ดีมีลักษณะดังนี้
                            - มีกติกาการเล่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
                            - เวลาเล่นไม่มากนัก
                            - เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานและพอใจ
                            - อุุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเล่นหาง่ายและราคาไม่แพง
                            - เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องอาศัยทักษะการเล่นที่ยาก แต่มุ่งส่งเสริมทักษะการเคลื่่อนไหว
                            ดังนั้นเกมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในหลายๆด้าน เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเล่น การเล่นเกมที่เหมาะสมมีผลต่อการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างมีคุณภาพ

           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น