2556/03/10

เด็กปฐมวัยกับเพลง

                        เพลงเป็นสื่อสำคัญมากสำหรับการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กชอบความสนุกสนานและเรียนรู้จากการเคลื่อนไหว เพลงที่เป็นสื่อสำหรับเด็กหมายถึงบทร้อยกรอง ลำนำ เนื้อร้อง ทำนอง จังหวะเสียงดนตรี  การขับร้อง เป็นต้น ประโยชน์ของเพลงทีนำมาใช้กับเด็กมีดังนี้
                       - ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ
                       - ผ่อนคลายความตึงเครียดของเด็ก
                       - ฝึกความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกให้กับเด็ก
                       - ส่งเสริมทักษะในการแสดงท่าทาง การเคาะจังหวะ
                       - ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
                       - ทำให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
                       - สร้างความสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
                       ดังนั้นจะเห็นว่าการนำเพลงมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยมีความสำคัญและมีคุณค่าหาศาลต่อการพัฒนาเด็กในทุกด้านตามเป้าหมายที่เราต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น