2556/03/05

ทักษะสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยที่ควรส่งเสริม


                                การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้แก่เด็กตั้งแต่ยังเล็กอยู่ ภูมิคุ้มกันดังกล่าวได้แก่ทักษะในชีวิตประจำวันที่เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมเช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทักษะการแต่งตัว (การสวมรองเท้าที่ถูกต้อง การผูกเชือกรองเท้าให้ดีเพื่อป้องกันการสะดุดล้ม การใส้เสื้อผ้า ) การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทักษะการเข้าห้องน้ำ การระวังรักษาความปลอดภัย การว่ายน้ำ ส่วนในด้านการปลูกฝังการดำเนินชีวิตที่สำคัญ ต้องให้เด็กสามารถปรับตัวให้สอดคล้องและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยให้เด็กมีความอดทนอดกลั้น มีความภูมิใจในความเป็นคนไทย รู้จักตนเอง รู้จักประมาณตนเอง มีความภูมิใจในตนเองและครอบครัว มีระเบียบวินัย มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ สิ่งต่างๆที่กล่าวสามารถปลูกฝังให้กับเด็กได้ด้วยกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่จัดให้กับเด็กอย่างหลากหลายตลอดเวลาทั้งอยู่บ้านหรือที่โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กใช้ชีวิตด้วยประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ และคุณธรรมจริยธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น