2556/07/07

กิจกรรมและสภาพที่ส่งเสริมความพร้อมในการเขียน

         การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการในการเขียนเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการด้วย ไม่ใช่เอาแบบฝึกมาให้เด็กได้ลงมือเขียนทันที
กิจกรรมหรือสภาพที่ควรทำมีดังนี้
         - ให้เด็กเลือกคำที่สนใจจากกล่องขนม กระป๋องสินค้า ฯลฯ แล้วลอกคำนั้นลงในแถบกระดาษที่เสียบไว้ในกระเป๋าผนัง
         - ครูเขียนคำแต่ละคำ ขณะเดียวกันออกเสียงสะกดตัวพยัญชนะในคำที่เขียน
         - ครูเขียนคำต่างๆ เสียบในกระเป๋าผนัง
         - ครูให้เด็กหาคำที่มีตัวอักษรเหมือนคำที่ครูเขียน แล้วให้เด็กเขียนคำนั้นเสียบไว้ที่กระเป๋าผนัง
         - เล่นตบมือเป็นจังหวะตามจำนวนพยางค์ในชื่อ
         - เปรียบเทียบชื่อเพื่อนที่มีตัวอักษรเหมือนกันกับตนเอง
         - ให้เด็กทำหนังสือภาพ โดยมีการเขียนคำบรรยายซึ่งเด็กจะพยายามสะกดคำต่างๆด้วยตนเอง
         - ให้เด็กทุกคนลงลายมือชื่อหรือเซ็นชื่อทุกเช้ามาถึงห้องเรียน
         - จัดมุมเขียนในห้องเรียนพร้อมมีอุปกรณ์และวัสดุที่พร้อมให้เด็กเขียน
         กิจกรรมและสภาพดังกล่าวจะเป็นการเตรียมและส่งเสริมให้เด็กได้มีความพร้อมในการเขียนก่อนที่จะเขียนอย่างเป็นทางการและมีความสามารถในการเขียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น