2556/07/16

การจัดเกมให้กับเด็กปฐมวัย

                                 

           เกมที่จัดให้กับเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกฎเกณฑ์ กติกา ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้และทำให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ฉะนั้นจึงควรเลือกเกมที่มีลักษณะคือ
          - เหมาะสมกับเพศ วัย และความสามารถของผู้เล่น
          - เป็นเกมที่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการเล่น
          - ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งหมด
          - สามารถดัดแปลงได้ตามความสนใจและสถานการณ์
          - มีกฎกติกาไม่มากเกินไป
          - มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
          - ปลูกฝังคุณธรรมและสุขนิสัยที่ดี
          - เป็นเกมที่มีความปลอดภัย
         การจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ีผู้ใหญ่โดยเฉพาะครูต้องคำนึงถึงให้มากดังที่กล่าวรวมทั้งเรื่องพัฒนาการเด็กและจิตวิทยาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น