2556/07/14

การจัดการเรียนรู้ด้านการพูดให้กับเด็กปฐมวัย

                            การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กในด้านการพูดมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทางภาษาให้กับเด็กเล็กๆ เพราะการพูดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีความหมายและตรงตามความต้องการของเด็ก ผู้ใหญ่จึงควรให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆด้งนี้
                            - คำศัพท์ที่เด็กใช้ในชีวิตประจำวันหรือที่เด็กเกี่ยวข้องหรือที่เด็กสนใจ
                            - การใช้คำพูดที่เป็นที่ยอมรับ และคำสุภาพ
                            - การเรียงลำดับคำต่างๆเพื่อใช้ในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
                            - การใช้คำพูดให้เหมาะสมกับบุคคลที่ต้องการสื่อสารด้วย
                            - ความมั่นใจในการพูดกับผู้อื่น
                            - การยอมรับความคิดเห็นที่ผู้อื่นแสดงออกด้วยการพูด
                           ดังนั้นผู้ใหญ่จึงควรคอยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว และคอยฝึกฝนให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการพูดเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทางภาษาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น