2556/07/10

กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการฟังพูดสำหรับเด็กปฐมวัย

                           โดยปกติแล้วครูปฐมวัยควรจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้ครบทั้ง การฟัง พูด อ่านและเขียน แต่ก่่อนอื่นควรพัฒนาด้านการฟังและการพูดด้วยกิจกรรมหรือการใช้สื่อต่างๆดังนี้
                            - การฟังและการพูดจากนิทาน การเชิดหุ่น
                            - การสื่่อสารกับเพื่อนและครู  บุคคลต่างๆ
                            - การพูดด้วยบทร้อยกรอง คำคล้องจอง
                            - การฝึกการแยกเสียงต่่างๆ เช่น เสียงสัตว์ เสียงวัสดุ ฯลฯ
                            - การเล่นเกมปริศนาคำทาย เกมการปฏิบัติตามคำสั้ง
                            - การเล่าเรื่อง การพูดคุยจากการไปศึกษานอกสถานที่ การซักถามในเรื่องที่เด็กสงสัย
                            - การฟังเพลง ดนตรีและจังหวะ
                            การฝึกหรือพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมดังกล่าวทำให้เด็กมีพัฒนาการฟังพูด ก่อนที่จะพัฒนาให้เด็กเกิดความอยากที่จะอ่านและเขียนต่อไป
                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น