2557/04/24

ประโยชน์ของการเล่นตามมุมประสบการณ์

      การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่น ลงมือปฏิบัติ กระทำกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์อย่างอิสระและเพลิดเพลินโดยเปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้คิดวิธีการเล่นอย่างเสรีตามความสนใจ ดังนั้นจึงมีประโยชน์ดังนี้
     - เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
     - เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง ตามความสนใจ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรง และค้นพบด้วยตนเอง
     - ให้เด็กได้เชื่่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
     - ให้เด็กได้สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้
     - เด็กได้เรียนรู้การคิดแก้ปัญหา การรู้จักใช้คำพูดโต้ตอบกับผู้อื่น
     - เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อน รู้จักการปรับตัว
     - เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
     ดังนั้น
การให้เด็กได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติและนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น