2557/04/11

เด็กปฐมวัยกับความต้องการทางสังคม

             เด็กในช่วงปฐมวัยมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในการติดต่อกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน เด็กจะเรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆซึ่งความต้องการทางสังคมนั้นมีดังนี้
             - เด็กต้องการที่จะสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนในวัยเดียวกัน และมีเพื่อนเพียง 1-2 คนและเป็นเพื่อนเพศเดียวกัน และเด็กมักมีสังคมไม่แน่นอน
             - เด็กต้องการที่จะเล่นกับเพื่อนที่เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มย่อย การเล่นเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างเล่นแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
             - เด็กมีความต้องการที่จะแสดงออกและสนุกสนานกับการเล่นที่อาจแต่งเรื่องขึ้นเองหรือเลียนแบบจากรายการโทรทัศน์
             - เด็กต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่และกลุ่มเพื่อน
             - เด็กชายและเด็กหญิงมีความสนใจคล้ายกัน และยังไม่มีความเข้าใจเกี่่ยวกับบทบาททางเพศ
             จากความต้องการดังกล่าวจะเห็นว่าเด็กปฐมวัยต้องการการมีความสัมพันธ์กับเพื่อน และต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาการด้านสังคมให้กับเด็กตั้งแต่แรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น