2557/04/04

ประโยชน์ของการฝึกทักษะการจำแนกให้กับเด็ก

                 การจัดประสบการณ์เพื่อฝึกการจำแนกให้กับเด็กปฐมวัยจะต้องให้เด็กได้ลงมือกระทำหรือการจัดการกับวัตถุด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง เด็กจึงจะเกิดการเรียนรู้และทักษะดังกล่าวมีประโยชน์ดังนี้
                 - เด็กเกิดมโนคติเกี่ยวกับประเภทของสิ่งของต่างๆ
                 - เด็กมีทักษะในการจัดประเภทของสิ่งของด้วยวิธีการสังเกต
                 - เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างและความเหมือนระหว่างสิ่งของที่มีลักษณะต่างๆกัน
                 - เด็กมีลักษณะนิสัยที่เป็นคนมีระเบียบวินัยในการจัดของให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ หรือเป็นประเภทเดียวกัน
                 การที่จะฝึกทักษะการจำแนกดังกล่าวข้างต้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและพยายามจัดหาวัสดุอุปกรณ์หลายๆชนิดมาให้เด็กเล่นหรือทำกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจอยู่ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น