2557/07/21

จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

            ละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติโดยมีจุดประสงค์ที่สำคัญในการพัฒนาเด็กเป็นสำคัญ ไม่มีผู้ชมที่เป็นทางการ เน้นกระบวนการในการพัฒนาเด็กระหว่างขั้นตอนต่างๆ เด็กๆจะสวมบทบาทดำเนินกิจกรรมตามเงื่อนไขที่วางไว้หรือบทบาทที่สมมติขึ้น ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อความสมบูรณ์แบบของละคร มีจุดประสงค์ที่สำคัญดังนี้
          - พัฒนาด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ลีลาท่าทางและการแสดงออก
          - ฝึกการใช้จินตนาการ
          - พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เด็กๆต้องใช้ความคิดในขณะทำกิจกรรม
          - พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน
          - พัฒนาภาษาด้วยการสื่อสารจากภาษาพูด
          - ฝึกการแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ
          - ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ผ่านการละครที่เป็นไปโดยวิธีธรรมชาติ
          ฉะนั้นการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยหลากหลายประการ แต่ก่อนที่จะให้เด็กได้แสดงละครนั้นครูจะต้องฝึกเด็กด้านทักษะต่างๆก่อนที่จะให้เด็กมีความพร้อมในการแสดง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น