2557/07/29

ประโยชน์ของการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย

                 การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งทำให้เด็กได้รับการปลูกฝังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่เล็กๆ โดยสามารถส่งเสริมให้เด็กสนใจ อยากรู้ สังเกต ทดลองและถามคำถาม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่สงสัยและเข้าใจโลกที่อยู่ การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์นี้ทำให้เด็กได้พัฒนาดังนี้
                - พัฒนาและส่งเสริมด้านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
                - เกิดความรู้พื้นฐานจากการไ้ด้สืบค้น
                - มีทักษะในการสังเกต
                - ได้ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับชีวิต
                - รู้จักวิธีการแก้ปัญหาโดยมีผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุน
                ดังนั้น การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์  หากเราส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัยเด็กก็จะมีพัฒนาและประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น