2557/07/31

แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย

           ผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็กควรร่วมมือกันที่จะทำให้เด็กมีคุณลักษณะสำคัญอย่างเช่น ความอดทน ความภูมิใจในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความคิดและมีความรู้ในเรื่องต่างๆดังนี้
          - การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ มีการลองผิดลองถูก ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังในตัวเด็กแต่ควรพอใจเมื่อเด็กสนใจในเรื่องรอบตัว รู้จักการตั้งคำถามต่างๆ
          - ปลูกฝังหรือสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กด้วยการอ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้เด็กฟัง
          - สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้โดยการจัดหาอุปกรณ์ ที่เหมาะสมและปลอดภัย พาไปแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
          - ปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
          - ให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลผลิต
          - ฝึกให้เด็กได้คิดแก้ปัญหาต่างๆ โดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบัน
          - ปลูกฝังความเป็นตัวตนของเด็ก โดยการให้เด็กได้ค้นพบตนเอง
          ถ้าผู้ใหญ่ได้เข้าใจและมีความรู้ดังกล่าวแล้วนำไปสู่การปฏิบัติจะทำให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น