2553/05/03

กิจกรรมทางภาษาสำหรับเด็กเล็ก

                กิจกรรมทางภาษาสำหรับเด็กเล็กๆ  พ่อแม่  ครูจำเป็นต้องเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่   เพราะเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นในความประทับใจที่จะเรียนภาษาของคนเรา กิจกรรมที่เสนอแนะ
มีดังนี้
              - ให้เด็กเรียนรู้อย่างอิสระ  โดยให้เด็กมีโอกาสเขียน ขีดเขี่ย  วาดภาพ  ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้
ประสบการณ์  และความประทับใจอย่างอิสระ
              -  การสอนอ่าน  สอนอย่างมีความหมาย และให้เด็กมีความสนุกสนาน  รู้จักใช้หนังสือ
เปิดหนังสืออย่างถูกต้อง  พร้อมกับมีการประเมินผลไปพร้อมกัน
              -  ใช้กิจกรรมการฟัง  การเล่านิทาน  การสนทนาโต้ตอบ  การเล่าประสบการณ์  ฯลฯ  ในการ
ทำให้เด็กประทับใจในการเรียนภาษา
              -  ให้เด็กมีโอกาสนำหนังสือที่ตนเองชอบไปอ่านเองตามจินตนาการ  หรือให้ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง
              -  เตรียมหนังสือ  สภาพแวดล้อมต่างๆ  ที่เอื้ออำนวยในการเรียนภาษา
              -  คอยดูแลและคอยประเมินสภาพการเรียนภาษาของเด็กอย่างต่อเนื่อง   ไม่คอยจ้องจับผิด
เด็ก  แต่ควรให้กำลังใจสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
              -  มีการสอนในลักษณะของกลุ่มย่อย  และกลุ่มใหญ่
              สิ่งที่กล่าวเป็นแต่เพียงกิจกรรมเสนอแนะ  สำหรับครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กให้ได้นำไปใช้
ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น