2553/05/30

ช่วยกันสร้างความงามในหัวใจเด็ก

          การสร้างความงามในตัวเด็กนั้นต้องช่วยกันสร้างตั้งแต่เล็กๆ  ความงามนั้นเป็นสุนทรียศาสตร์
ส่วนใหญ่เกิดจากงานศิลปะ  ดนตรี นิทาน  ซึ่งทำให้เด็กมีชีวิตที่มีความสุขทั้งส่วนตนและการอยู่ร่วมกันสังคมชีวิตมีความสวยงาม  ปัจจุบันนี้เด็กจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เน้นความเก่ง  ความฉลาด  ความรู้ 
ทำให้เด็ก  ขาดความสมดุลของชีวิต  ห่างจากชีวิตที่สัมผัสกับธรรมชาติ   บางท่านกล่าวว่าเด็กใน
ปัจจุบันมีแต่ความรู้แต่ไม่มีความรู้สึก  เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากสำหรับเด็ก เพราะต่อไปเด็กต้องโตเป็น
ผู้ใหญ่    ดังนั้นเราจึงจะต้องร่วมกันสร้างความงามให้เกิดในหัวใจเด็ก  สิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับการสร้าง
ความงามนั้นคือความรัก  นอกจากดนตรี นิทานหรือศิลปะ  ความรักนั้นต้องเริ่มจากผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เด็ก  มากที่สุดคือพ่อแม่นอกจากพ่อแม่แล้วคือครูเมื่อเด็กมาโรงเรียน   พ่อแม่ ครูจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ให้ความรักแก่เด็ก  ความรักเริ่มด้วยการให้เวลาแก่เด็ก   การให้ความรัก  และเวลาสำหรับเด็ก จะทำให้
เด็กมีความรู้สึกอบอุ่น  สิ่งที่กล่าวเป็นการสร้างรากฐานชีวิตมนุษย์คือการมีจิตใจที่ดีงาม  เมื่อเด็ก
มีจิตใจที่ดีงาม  คุณธรรมต่างๆก็สามารถปลูกฝังได้ทุกอย่าง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น