2553/05/25

มารู้จักการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์กัน

        การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมศิลปะนั้น  จุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวคือ  เป็นกิจการกรรมที่ช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์  ความรู้สึก  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และจินตนาการ  โดยใช้ศิลปะ  เช่น  การเขียนภาพ  การปั้น  การฉีก  - ปะ   การพิมพ์ภาพ  การร้อย
การประดิษฐ์  หรือวิธีการอิ่นที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์  และเหมาะกับพัฒนาการ  เช่น   การเล่นพลาสติก
สร้างสรรค์  การสร้างรูปจากกระดานปักหมุด ฯลฯ   ที่กล่าวข้างต้นเป็นความหมายของการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์   ส่วนวิธีการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ครูควรจัดให้เด็กทำทุกวัน  โดยอาจจัดว้นละ  3-5 กิจกรรม
ให้เด็กเลือกทำอย่างน้อย  1-2 กิจกรรมตามความสนใจ  มีข้อเสนอแนะสำหรับครูในการจัดกิจกรรมดังนี้
        1  เตรียมอุปกรณ์  สำหรับทำกิจกรรมให้พร้อม  และควรเป็นวัสดุท้องถิ่นที่หาไม่ยากในสภาพที่
เป็นอยู่
        2  ก่อนให้เด็กทำกิจกรรม ต้องอธิบายวิธีใช้วัสดุที่ถูกต้อง    สาธิตการทำกิจกรรมหรือวัสดุต่างๆ
ให้เด็กได้เข้าใจอย่างชัดเจน
        3  แสดงความสนในงานของเด็กทุกคน  และเห็นความสำคัญของงานอย่างจริงใจ
        4   หากพบว่าเด็กคนใดสนใจทำกิจกรรมอย่างเดียวตลอดเวลา  ควรกระตุ้น และจูงใจให้เด็ก
ให้เด็กเปลี่ยนทำกิจกรรมอื่นบ้าง
        5  เก็บผลงานแต่ละคน เพื่อแสดงความก้าวหน้า  และพัฒนาการของเด็ก
                                 ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น