2553/08/21

การเล่นส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคม

                ประโยชน์ของการเล่นในเด็กปฐมวัย   ส่งผลต่อตัวเด็กหลายประการ  และทำให้ผู้ใหญ่
ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของเด็ก  เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีพฤติกรรม
ในทางบวก   ประโยชน์ของการเล่น ในด้านสังคมมีดังนี้
               ฝึกให้เด็กรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสถาณการณ์และสภาพสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง
              ได้มีโอกาสฝึกการพูดและได้รับประสบการณ์ทางภาษาจากการเล่น
               การเล่นเป็นการสะท้อนสภาพของสังคม  ได้เห็นภาพของสังคมที่เป็นอยู่
              ช่วยให้เด็กลดความตึงเครียด ที่เกิดจากความขัดแย้งทางสังคม
              ช่วยเตรียมความเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคต
              ปัจจุบันนี้เด็กมักถูกปล่อยให้อยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์  สื่อเทคโนโลยีต่างๆ
จากประโยชน์ของการเล่นดังกล่าว   คงเป็นข้อสังเกตให้ผู้ใหญ่ได้ส่งเสริมสนับสนุน
เด็ก  โดยให้เด็กมีกิจกรรมการเล่นตามวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น