2553/08/09

ได้อะไรจากการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

              เด็กเล็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกถ้าจะปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน  ผู้ใหญ่มีความจำเป็นที่จะต้อง
สร้างสภาพแวดล้อมหรือเอื้ออำนวยให้เด็กได้มีเจตคติที่ดีต่อหนังสือ  ดังนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือให้เด็กฟังซึ่งมีดังนี้คือ
              -เด็กเข้าใจการอ่านว่าเป็นอย่างไร
              -เพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
              -ช่วยให้เด็กรู้จักลักษณะโครงสร้างภาษาเขียน
              -ช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือ
              -สร้างความกระตือรือร้นที่จะอ่าน
              -เพิ่มความเข้าใจด้านเนื้อเรื่อง
              -เพิ่มระดับพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
              -จำตัวอักษรและสัญลักษณ์ได้มากขึ้น
              -มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือ
              -มีความสนใจหนังสือเพิ่มมากขึ้น
              -เข้าใจประโยคที่มีความยาวมากขึ้น
               สิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง  ซึ่งมีอีก
มากมาย  ดังนั้นควรช่วยกันปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านด้วยการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น