2553/08/20

เด็กเคลื่อนไหวแล้วได้อะไร

                       การเคลื่อนไหวของเด็กมีประโยชน์มากสำหรับเด็กปฐมวัย   เด็กได้ประโยชน์จาก
การเคลื่อนไหวคือได้เรียนรู้ขณะเคลื่อนไหวตลอดเวลา   และมีการพัฒนาความพร้อมด้านต่างๆ
ไปด้วยกัน ประโยชน์ที่เห็นชัดๆพอจะกล่าวได้ดังนี้
                       -ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
                       -ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางจิตใจ
                       -ช่วยให้เป็นคนกล้าแสดงออกในทางที่ดีงาม
                       -พัฒนาบุคลิกภาพตั้งแต่ในวัยเด็ก
                       -ตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของบุคคล
                       -ส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
                       -ทำให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว
                        ดังนั้นในวัยเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ควรให้เด็กได้เคลื่อนไหวตามวัย  อย่าคิดว่าเด็กเคลื่อนไหว
แล้วเป็นเด็กที่ซุกซนและไม่เรียบร้อยอีกต่อไป  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น