2553/09/19

ประสบการณ์ 5 ปีแรกคือพื้นฐานของบุคลิกภาพ

                    เด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์ในวัยเด็กที่อยู่รอบตัวตั้งแต่แรกในระยะ
เวลา 5 ปีมีความสำคัญต่อเด็กมากเพราะจะกลายเป็นพื้นฐานของบุคลิกภาพ  เมื่อเด็กโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่   จิตใจอารมณ์ หรือการพัฒนาการทางสังคมขึ้นอยู่กับพัฒนาการที่ผ่านมาในแต่ละขั้นตอน
ถ้าเด็กไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม หรือไม่ได้รับการตอบสนอง  การพัฒนาก็จะชะงักงัน  การเล่น
ของเด็กจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาทางอารมณ์ จิตใจและสังคมของเด็กดังนี้
                   -รู้จักการให้อภัย
                   -ฝึกให้เด็กรู้จักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
                   -ฝึกให้รู้จักการรอคอย  อดทน มีความอบอุ่นใจและยอมรับความจริง
                   -ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
                   -เรียนรู้และมีพัฒนาการในการปรับตัวที่ดี
                   -ส่งเสริมการมองโลกในแง่ดี
                   -ลดความเครียดที่เกิดขึ้น
                 จึงควรส่งเสริมและดูแลให้เด็กได้เล่น  เพื่อการพัฒนาด้านสังคมและจิตใจที่ดีให้กับเด็ก
                  
               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น