2553/09/15

วิธีที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ช่วยลูกให้เป็นนักอ่านคือ การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

            มีการวิจัยที่แสดงผล อย่างชัดเจนซึ่งชี้ให้เห็นว่า  วิธีที่ดีที่สุดที่พ่อแม่สามารถช่วยลูก  ให้เป็นนักอ่านที่ดีก็คือ  การอ่าน
หนังสือให้ลูกฟัง   แม้เมื่อลูกยังเล็กมาก เด็กเล็กๆ จะได้รับประโยชน์จากการอ่านออกเสียงมากที่สุด เช่น  การรับรู้เกี่ยวกับ
อักขระ  พยัญชนะ  สระ  โดยไม่รู้ตัว  และเด็กจะเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่างๆ จากการได้ฟังคำต่างๆ  จากการอ่านของ
พ่อแม่    แล้วเด็กจะมีคลังคำศัพท์สะสมอยู่กับตัวเด็ก    ฉะนั้นพ่อแม่สามารถส่งเสริมการอ่านของลูกได้อย่างหลากหลายวิธี
ตรงนี้ครูปฐมวัยจำเป็นต้องชี้แจงให้กับพ่อแม่  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กได้เข้าใจอย่างชัดเจน  และจะต้องปฏิบัติไปพร้อมกับ
ความเข้าใจดังกล่าว     เด็กปฐมวัยที่เรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว  หรือมีพัฒนาการทางภาษาไม่ว่าจะเป็นการฟัง  พูด  อ่าน
หรือเขียน  มักมาจากการที่พ่อแม่มีความเชื่อว่า  การอ่านให้ลูกฟังมีความสำคัญ  และจะใช้โอกาสทุกครั้งที่ตนเองมีเวลาอยู่
กับลูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น