2553/09/17

สอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัยได้อย่างไร

                        การสอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัยไม่ใช่เรื่องยากตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ แต่
สามารถเริ่มได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก  และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็ก   การให้เด็กได้รู้จักการสังเกตนั้น ครู พ่อแม่จะต้องจัดประสบการณ์  หาเครื่องมือ  จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย  และต้องทำอย่างต่อเนื่องให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต   ซึ่งเป็นทักษะเริ่มแรกของการเรียนวิทยศาสตร์   สิ่งที่ครูควรตระหนักในการจักิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยมีดังนี้

                     - ให้โอกาสกับเด็กในการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก และจะต้องใจเย็น
                     - ให้เด็กหัดสังเกตธรรมชาติรอบตัวเด็ก  ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้  สัตว์  พืช  สิ่งของ  ฯลฯ
                     -  ให้เด็กได้พูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
                     -  เครื่องมือ  สื่อ   วัสดุ  อุปกรณ์   ในการจัดกิจกรรมมีความจำเป็นมากสำหรับให้
เด็กได้สังเกต  ได้สัมผัส  ฯลฯ
                     -  สิ่งแวดล้อม มีความสำคัญในการกระตุ้น  ให้เด็กได้สัมผัส  ได้สังเกต  ซึ่งเป็น
ทักษะเบื้องต้นของการเรียนวิทยาศาสตร์
                     ฉะนั้นครูจำเป็นต้องมีความตั้งใจและเข้าใจถ้าต้องการให้เด็กของเราสนใจและชอบ
การเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อโตขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น