2553/09/09

การพูดในเด็กปฐมวัย

            การพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยนั้นทักษะการฟัง -  พูดมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกให้เด็ก
เป็นเบื้องแรก โดยเฉพาะการพูดเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสำหรับเด็กเล็กๆ  การที่เด็กสามารถพูด
สื่อสารได้ทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิตของเด็กตั้งแต่แรก   การฝึกทักษะการพูดมีความจำเป็นดังนี้
             -  เพื่อใช้เป็นเครืองมือติดต่อกับสังคม  กับเพื่อนๆ และบุคคลอื่นๆ การที่เด็กจะเป็นที่น่าคบหา
สมาคมด้วยย่อมต้องมีภาษาที่สุภาพ  เด็กจะต้องได้ฝึกในเรื่องคำสุภาพ เช่น  คำว่า  ขอโทษ   ขอบใจ
นอกจากนั้นจะต้องให้รู้จักกาลเทศะด้วยเสียงที่พูดในสถานที่ต่างๆ
             -  เพื่อพัฒนาความสามารถในการติดต่อกับผู้อื่น ไม่เพียงแต่แสดงความคิดเห็นของตนเอง
เท่านั้น  แต่ยังสามารถเข้าใจผู้อื่นด้วย
             -  เพื่อพัฒนาความสามารถในการการพูดให้ชัดเจน  ฝึกการออกเสียงที่มีปัญหา   คำควบกล้ำ
การออกเสียงร ล  เป็นต้น
             -  เพื่อพัฒนาการพูดได้คล่องตามธรรมชาติ    เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
              ดังนั้นการฝึกให้เด็กเล็กได้มีทักษะในการพูดจึงมีความสำคัญและจำเป็น  เมื่อเด็กพูดสื่อสาร
ได้เด็กจะมีความมั่นใจ  และภูมิใจที่สามารถสื่อสารได้สำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น