2553/09/21

บทบาทครูเมื่อให้เด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์

                  กิจกรรมสร้างสรรค์คือกิจกรรมที่ให้เด็กได้ทำงานศิลปะต่างๆ  เพื่อให้ได้แสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์  ให้เด็กได้มีความเพลิดเพลิน   งานศิลปะมีมากมายที่ให้เด็กได้ทำ ไม่ว่าจะ
เป็นงานวาดภาพด้วยสีน้ำ  สีเทียน  งานปั้น   การประดิษฐ์  การพิมพ์ภาพ  การหยดสี  การประดิษฐ์
การฉีก  การปะ  การร้อยวัสดุ  เป็นต้น  บทบาทของครู  ไม่ใช่ให้เด็กได้ทำงานศิลปะที่สวยงาม
หรือเป็นการเลียนแบบ  ไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายของการทำงานศิลปะ  ครูหรือผู้เกี่ยวข้องต้อง
เข้าใจบทบาทและต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ถูกต้องและเหมาะสม จึงจำเป็นต้องรู้บทบาทดังนี้
                 -  จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรมให้พร้อมและหลากหลาย  เน้นวัสดุที่เป็น
ธรรมชาติ  และหาได้ง่าย
                 -   แนะนำอุปกรณ์ที่เด็กจะใช้ให้เด็กได้เข้าใจอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อนำไปสร้างงานตาม
จินตนาการ
                 -  คอยส่งเสริมและสนับสนุน ให้กำลังใจกับเด็กขณะทำกิจกรรม  ให้ความสนใจกับ
งานของเด็กทุกคน
                 -  นำผลงานของเด็กทุกคนแสดงที่ป้ายนิเทศ โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันให้ครบ
                 -  ส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นการวาด  การประดิษฐ์
การฉีก-ปะ  เป็นต้น
                -   เก็บผลงานของเด็กเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคน
                ดังนั้นการให้เด็กทำงานศิลปะหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นงานที่มีความสำคัญและ
มีคุณค่าต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง  ไม่ใช่ทำโดยไม่มีจุดหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น