2554/02/01

ฝึกทักษะการสังเกตให้กับเด็กอย่างไรขณะทัศนศึกษา

                    ทักษะการสังเกตในเด็กเล็กมีความสำคัญมากต่อกระบวนการเรียนรู้ทุกชนิด   การสังเกต
เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่  หู  ตา
จมูก  ลิ้น  และผิวกาย  โดยประสาทสัมผัสดังกล่าวเข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฎการณ์ต่างๆ
การสังเกตถือว่าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานขั้นแรกที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อการ
เรียนรู้ ขณะเด็กมีกิจกรรมทัศนศึกษาควรฝึกทักษะการสังเกตดังนี้
                    -  ให้เด็กได้ฝึกทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสขณะดำเนินกิจกรรมให้มากที่สุด
                    -  ฝึกการสังเกตจากสิ่งที่ง่ายและส่วนที่ใหญ่ก่อน  แล้วจึงสังเกตสิ่งที่เล็กและซับซ้อนขึ้น
ตามลำดับ
                    -  ผู้ใหญ่จะต้องช่วยให้เด็กเกิดความสนใจในสิ่งต่างๆก่อนเมื่อเด็กเกิดความสนใจแล้วเด็ก
จะมีความต้องการสังเกตเอง
                    -  ส่งเสริมให้เด็กมีการสังเกตอย่างต่อเนื่อง  และได้เห็นถึงความแตกต่างของสิ่งที่สังเกต
                    -  ข้อมูลต่างๆที่เด็กมีอยู่  ผู้ใหญ่จะต้องส่งเสริมและช่วยในการตัดสินใจให้กับเด็ก
                    ถ้าครูหรือผู้ใหญ่ได้ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้มีทักษะการสังเกตขณะพาเด็กไปทัศนศึกษาแล้ว
และฝึกอย่างต่อเนื่อง   ทักษะนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวเด็กไปจนโต  เด็กก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตเมื่อ
เขาเป็นผู้ใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น