2554/02/03

มาเข้าใจวัฒนธรรมการอ่านของเด็กปฐมวัย

                               ตอนนี้เราหรือผู้ใหญ่มารณรงค์ให้เด็กมีพฤติกรรมรักการอ่าน จนกระทั่งต้องการให้
เด็กมีวัฒนธรรมในการอ่าน   สำหรับคำที่กล่าวข้างต้นเรามีความเข้าใจอย่างไรบ้าง  ถ้าเราเข้าใจตรง
กันแล้วจะทำให้สามารถดำเนินการไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและทำให้สถานการณ์ในการอ่าน
ของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  ความหมายของวัฒนธรรมในการอ่าน  หากพูดง่ายๆคือ  การที่เด็กมี
พฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นนิสัยของบุคคลในทุกแห่งของการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์   โดยที่ผู้มีพฤติกรรมการอ่านรู้สึกเห็นคุณค่า    เห็นประโยชน์จากการอ่าน   และมีเจตคติที่
ดีต่อการอ่าน  จนเกิดการถ่ายทอด  ส่งเสริม  การอ่านไปสู่ผู้อื่น     วัฒนธรรมดังกล่าว พูดง่ายๆคือ
จะต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  ระบบคิด  คุณค่า  ความเชื่อในวิถีชีวิตของบุคคล  จนยึดถือกลาย
เป็นชีวิตประจำวันของคน  และมีการถ่ายทอดในกลุ่มบุคคล หรือจากรุ่นสู่รุ่น     ดังนั้นเมื่อทุกคน
มีความเข้าใจในวัฒนธรรมดังกล่าวตรงกัน  โดยเฉพาะครูเด็กเล็กๆซึ่งจะต้องวางรากฐานการอ่าน
จะต้องรวบรวมความรู้ความสามารถและปฏิบัติร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน
ให้ได้ตั้งแต่แรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น