2554/02/14

ผู้ปกครองกับความเข้าใจในเรื่องเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

                                 เด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้น  ผู้ปกครองมีความสำคัญในเรื่องการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็กกลุ่มดังกล่าว  คือผู้ปกครองต้องมีความเข้าใจและร่วมมือกับครูในการจัดการ
ศึกษาให้กับเด็กทั้งกลุ่มปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เด็กกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหมายถึงเด็ก
ประเภทต่างๆ ดังนี้
                                
                                 -   เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
                                 -   เด็กพิการ  เด็กที่มึความบกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้  ทางการได้ยิน
ทางการเห็นและทางอารมณ์  จิตใจ  สังคม  เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
                                 -   เด็กด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ  และสังคม
                                 -   เด็กที่ถูดละเมิดทางร่างกาย  จิตใจ  รวมทั้งการละเมิดทางเพศ
                                 ดังนั้นเมื่อผู้ปกครองร่วมมือกับครูในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยตั้งแต่เล็กๆ
โดยให้ความสำคัญกับเด็กทั้งสองกลุ่มที่กล่าวแล้วข้างต้น  ก็จะส่งผลต่อคุณภาพของเด็กปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น